• About
  • พูดคุยแลกเปลียน เฮฮา ตามประสาวัยรุ่น เด็ก ม.ปลาย พี่ ม.หาลัย
    **ขอคัดคนเข้า นะครับ
    **เอาที่มีตัวตน และยืนยันมีหน้ามีตา พอให้รู้ว่า เรียน มหาลัย หรือมัธยม นะครับ